Photo: Olya Runyova @olya_runyova
Model: Elena Svyazhikova @svyazhikova
Make & up and Hair: Tanya Mokrushina @tanyatform
Fashion: Tanya Mokrushina @tanyatform
Wardrobe: handmade stylist wardrobe