Model: Alona @alonaamy 
Shot by Shay Segev @shaysegev