Shot by Tonda Bardehle @tondabardehle
Fashion by Nelson Heinemann @nelsonheinemann