Photographer Drew V @idrewthisforyou_
Model Alex Feldman @alexfeldman1