Models : Gaïa Zimmermann @gaiamojo and Tristan Vasseur @derkomissar_

Photo : Sofiya Loriashvili @sofiya_loriashvili